Sinh viên đại học

Là một sinh viên, quí vị có lẽ thay đổi địa chỉ thường xuyên hơn cử tri thường. Hãy nhớ cập nhật đăng ký cử tri của quí vị mỗi lần quí vị di chuyển. Quí vị có thể cập nhật địa chỉ trên mạng với Lá Phiếu của Tôi (VoteWA)bằng thư tín hoặc trực tiếp.

Địa chỉ cư trú

Nếu quí vị sống trong khuôn viên trường và cung cấp địa chỉ khuôn viên trường như là địa chỉ cư trú, hãy chắc chắn viết số ký túc xá và phòng; hộp thư bưu điện không phải là địa chỉ cư trú. 

Để biết thêm thông tin về nơi cư trú để bỏ phiếu, ghé vào Quy Định về Tình Trạng Cư Trú.

Địa chỉ gửi thư

Địa chỉ gửi thư là nơi lá phiếu của quí vị sẽ được gửi đến. Nó không ảnh hưởng đến các dự luật và ứng cử viên hiện trên lá phiếu của quí vị. Lá phiếu có thể được gửi đến quí vị bất kỳ nơi nào trên thế giới. Ví dụ như, quí vị có thể đưa ra nhà của cha mẹ như là địa chỉ cư trú nhưng hộp thư bưu điện ở trường đại học như là địa chỉ gửi thư.

Các sinh viên ngoài tiểu bang

Quí vị có thể đăng ký bầu cử ở Washington nếu quí vị đã ở trong tiểu bang ít nhất 30 ngày và đã thiết lập một địa chỉ cư trú trong tiểu bang. Xin lưu ý là các yêu cầu được bầu cử cho cư trú ở Tiểu Bang Washington không giống như mục đích học phí dành cho cư trú trong tiểu bang. Quí vị chỉ có thể bầu phiếu ở một tiểu bang. Nếu quí vị trước đó đã đăng ký ở tiểu bang khác, hủy bỏ đăng ký ở tiểu bang đó khi quí vị đăng ký ở Washington.

Du học

Quí vị có thể bầu phiếu ở bất kỳ nơi nào trên thế giới! Cập nhật địa chỉ gửi thư của quí vị trên mạng với Lá Phiếu của Tôi (VoteWA) hoặc liên lạc bộ bầu cử quận của quí vị.

Bầu phiếu ở hai nơi là một tội trọng

Quí vị chỉ có thể bầu phiếu một lần; quí vị chỉ có thể bầu phiếu ở một quận trong một tiểu bang. Hãy ghi nhớ điều này khi quí vị quyết định ghi địa chỉ nhà hoặc trường học để đăng ký cử tri. Nếu quí vị vô tình nhận được hai lá phiếu, chỉ bầu một phiếu.