Cử tri quân đội và ở ngoài nước

Như là một cử tri quân đội hoặc đang ở ngoài nước, quí vị có một vài cách lựa chọn để đăng ký bầu cử, nhận và gửi lại lá phiếu. Vợ chồng và người phụ thuộc của nhân viên quân sự đang ở ngoài nước cũng được quyền bầu cử tương tự.

Thời hạn ghi danh

Các cử tri trong quân đội và ở nước ngoài được miễn các thời hạn ghi danh dành cho cử tri thông thường. Ngày cuối cùng để ghi danh và yêu cầu lá phiếu là Ngày Bầu Cử. Thậm chí nếu quý vị chưa ghi danh, quý vị vẫn có thể bỏ phiếu và gửi lại lá phiếu bởi vì chữ ký trên bản cam đoan chứng nhận tiêu chuẩn của quý vị và cấu thành đơn ghi danh.

Ghi danh để bỏ phiếu

Khi ghi danh, vui lòng cho biết quý vị đang trong quân lực hoặc đang sống ở nước ngoài.

Quý vị phải sử dụng địa chỉ cư trú ở Washington. Địa chỉ này có thể là địa chỉ vừa qua của quý vị ở tiểu bang, hoặc địa chỉ đó là của một thành viên gia đình. Địa chỉ thư tín của quý vị có thể ở bất kỳ nơi nào trên thế giới.

Ghi danh để bỏ phiếu trực tuyến với VoteWA.gov. VoteWA yêu cầu thẻ chứng minh nhân dân hoặc bằng lái xe Tiểu Bang Washington.

Nếu quý vị không có thẻ chứng minh nhân dân hoặc bằng lái xe Tiểu Bang Washington, quý vị phải ghi danh bằng cách sử dụng đơn bằng giấy hoặc trực tiếp. Quý vị có thể gửi lại đơn bằng giấy qua đường bưu điện, thư điện tử hoặc fax đến bộ bầu cử quận của quý vị.

Nếu quý vị hiện đang đóng quân ở Washington nhưng lựa chọn duy trì hồ sơ ghi danh ở tiểu bang quê nhà của quý vị, quý vị có thể ghi danh sử dụng Bưu Thiếp Trợ Giúp Bỏ Phiếu Trong Cuộc Bầu Cử Liên Bang.

Nhận lá phiếu của quí vị

Quí vị có thể nhận lá phiếu của quí vị bằng thư tín, thư điện tử hoặc fax. Quí vị cũng có thể có đủ điều kiện để nhận một lá phiếu sớm nhất là 90 ngày trước cuộc bầu cử

Bởi vì Washington bầu phiếu bằng thư tín, quí vị sẽ tự động được nhận một lá phiếu bằng thư tín. Nếu quí vị đăng ký gần Ngày Bầu Cử, hoặc vì một số lý do nào đó không nhận được lá phiếu, vui lòng yêu cầu một lá phiếu càng sớm càng tốt để đảm bảo có đủ thời gian để gửi lại phiếu bầu của quí vị. Hãy cho biết quí vị muốn nhận lá phiếu bằng thư tín, thư điện tử hoặc fax.

Liên lạc bộ bầu cử quận của quí vị để:

· Yêu cầu một lá phiếu hoặc một lá phiếu thay thế;

· Thay đổi cách nhận lá phiếu của quí vị (thí dụ, bằng thư điện tử thay vì thư tín); hoặc

·  Cập nhật hồ sơ đăng ký cử tri của quí vị (thí dụ, cập nhật địa chỉ gửi thư của quí vị)

Nếu quí vị tin rằng quí vị sẽ không nhận lá phiếu thường kiệp để bầu phiếu, quí vị cũng có thể yêu cầu một Lá Phiếu Khiếm Diện Tự Viết Liên Bang (FWAB), đó là một lá phiếu tự viết trống. FWAB được có sẵn tại bộ lãnh sự, đại sứ quán, từ các Sĩ Quan Hổ Trợ Bầu Cử của quí vị, và trên mạng

Là một cử tri có thông tin

Washington có nhiều cách để giúp các cử tri trở thành có thông tin về các dự luật và ứng cử viên.

· Sách Dành Cho Cử Tri Tổng Tuyển Cử Tiểu Bang được gửi qua đường bưu điện đến mỗi căng hộ trong Washington. Nếu quí vị cần yêu cầu một bản sao của Sách Dành Cho Cử Tri tiểu bang gửi bằng thư tín đến cho quí vị, hãy gọi (800) 448-4881 hoặc gửi thư điện tử [email protected].

· Để cá nhân hóa thông tin về các dự luật và ứng cử viên trên mạng, hãy vào VoteWA.

· Để biết tất cả các dự luật và ứng cử viên, ghé đến Hướng Dẫn Cử Tri trên mạng.

· Để biết các tranh cử địa phương, ghé đến trang mạng bộ bầu cử quận của quí vị

Gửi lại phiếu bầu của quí vị

Quí vị có thể gửi lại phiếu bầu bằng thư tín, thư điện tử hoặc fax.

· Nếu quí vị gửi lại phiếu bầu bằng thư tín, quí vị phải ký tên và ghi ngày vào lời tuyên thệ không trể hơn Ngày Bầu Cử và gửi lại phiếu bầu đến bộ bầu cử quận của quí vị. Nó phải được nhận lại trong vòng 13 ngày sau Bầu Cử Sơ Bộ hoặc Bầu Cử Đặc Biệt, và trong vòng 20 ngày sau Tổng Tuyển Cử.

· Nếu quí vị gửi lại phiếu bầu bằng thư điện tử hoặc fax, nó phải được nhận lại bởi bộ bầu cử quận của quí vị không trể hơn 8 giờ tối Giờ Tiêu Chuẩn Thái Bình Dương trong Ngày Bầu Cử. Nếu quí vị gửi lại phiếu bầu bằng thư điện tử, bao gồm trang tuyên thệ đã ký tên và ghi ngày, trang bảo mật và phiếu bầu trong thư điện tử như đã quét hoặc hình đính kèm.

Để xác định phiếu bầu của quí vị đã được nhận, hãy vào hãy vào VoteWA, đăng nhập và mở trang liên kết “tình trạng phiếu bầu.”​