Điều kiện Đăng ký Cử tri

Để đăng ký bỏ phiếu ở tiểu bang Washington, quý vị phải:

  • Là công dân Hoa Kỳ
  • Cư dân của tiểu bang Washington.
  • Ít nhất 18 tuổi
    • Nếu quý vị 16 hoặc 17 tuổi, quý vị có thể đăng ký làm Cử tri Tương lai và sẽ được tự động đăng ký bỏ phiếu khi đủ tiêu chuẩn.
  • Không bị truất quyền bỏ phiếu theo lệnh của tòa án
  • Hiện không đang chấp hành bản án bị giam giữ hoàn toàn trong tù dưới thẩm quyền của sở cải huấn vì bị kết án phạm trọng tội ở Washington 
  • Hiện không bị giam giữ vì bị kết án phạm trọng tội ở tòa án liên bang hoặc ngoài tiểu bang

Việc đăng ký bỏ phiếu rất dễ dàng và an toàn. Quý vị có thể đăng ký trực tuyến, dùng mẫu đơn bằng giấy để đăng ký qua đường bưu điện, hoặc trực tiếp đến văn phòng bầu cử tại quận của quý vị để đăng ký. Quý vị có thể kiểm tra hồ sơ đăng ký của mình tại VoteWA.gov.

Có hiệu lực từ ngày 1 tháng 1 năm 2022, nếu quý vị bị kết án phạm trọng tội ở Tiểu bang Washington, ở tiểu bang khác, hoặc ở tòa án liên bang, thì quyền bỏ phiếu của quý vị sẽ tự động được khôi phục miễn là quý vị hiện không đang chấp hành bản án bị giam giữ hoàn toàn trong tù vì trọng tội đó.

Các Chi Tiết Bổ Túc

Bỏ phiếu tại Tiểu bang Washington

Kết án phạm Trọng tội và Quyền Bỏ phiếu

Những Thắc Mắc Thông Thường về Cử tri Tương lai