Câu hỏi thường gặp hàng đầu về 2 chính

Washington là tiểu bang đầu tiên trong toàn quốc thành lập một hệ thống bầu cử 2 Ứng Cử Viên Sơ Bộ Hàng Đầu, thay cho hệ thống chính trị đảng đề cử. 2 Ứng Cử Viên Sơ Bộ Hàng Đầu giảm số các ứng cử viên xuống còn hai người. Hai ứng cử viên mà nhận được số bầu phiếu cao nhất trong cuộc Bầu Cử Sơ Bộ sẽ tiếp tục vào Tổng Tuyển Cử, bất kể đảng chính trị ưa thích của họ.

Các ứng cử viên

Mỗi ứng cử viên tranh cử chức vụ đảng phái có thể phát biểu đảng chính trị mà họ ưa thích. Đảng chính trị ưa thích của một ứng cử viên không ngụ ý rằng ứng cử viên đó được cử ra hoặc xác nhận bởi đảng chính trị, hoặc được đảng chính trị chấp thuận hoặc liên kết với ứng cử viên đó.

Các Cử Tri

Trong mỗi cuộc tranh cử, quí vị có thể bầu phiếu cho bất kỳ ứng cử viên nào được liệt kê trên lá phiếu. Hai ứng cử viên nào nhận được số bầu phiếu cao nhất trong cuộc Bầu Cử Sơ Bộ sẽ tiếp tục vào Tổng Tuyển Cử, bất kể đảng chính trị ưa thích của họ. Cử tri ở Washington không tuyên bố đảng chính trị như là một phần của đăng ký cử tri.

Các đảng chính trị

Các đảng chính trị không được đảm bảo một vị trí trong lá phiếu trong cuộc Tổng Tuyển Cử. Hai ứng cử viên mà tiếp tục vào Tổng Tuyển Cử có thể ưa thích đảng chính trị giống nhau, các đảng khác nhau, hoặc không phát biểu đảng chính trị ưa thích. Các đảng chính trị được tự do tiến hành các thủ tục chỉ định ứng cử viên chiếu theo quy định riêng của họ, tại nơi tụ họp riêng, cuộc họp kín hoặc cuộc họp của họ. Sự tự do này cho phép các đảng chính trị tiến triển các tiểu chuẩn riêng của họ để cử ra, xác nhận, và khai báo công cộng để hổ trợ.