Câu hỏi thường gặp về Bầu cử

Những Thắc Mắc Thông Thường về Bầu Cử của Tiểu Bang Washington

Hỏi: Hệ thống bầu cử của chúng ta có được bảo vệ an toàn để chống lại sự tấn công trong mạng hay không?

Washington tiếp nhận những đề nghị của chuyên viên an ninh mạng, và đã từng làm như vậy trong nhiều năm qua, thí dụ như sử dụng hệ thống bằng giấy bút, kể cả việc cử tri được kiểm lại bản giấy đã bầu; thử nghiệm độc lập; thanh tra trước và sau khi bầu cử; và bảo vệ an toàn dụng cụ kiểm phiếu. Hệ thống VoteWA được bảo vệ bởi những nhân viên IT giỏi của Văn Phòng Tổng Trưởng Tiểu Bang, sử dụng dụng cụ tân tiến và tuân theo những nguyên tắc nghiêm ngặt nhất của ngành IT. Chúng tôi đã tận dụng một cơ hội trước đây chưa từng có để hợp tác làm việc với Bộ Nội An hầu bảo đảm cho các hệ thống bầu cử của chúng ta được bảo vệ an toàn. Sự hợp tác này cho phép chúng tôi, các chuyên viên bầu cử và IT, làm việc chặt chẽ với nhau hầu bảo đảm cho các hệ thống của chúng ta được bảo vệ an toàn.

Đọc thêm về việc bảo vệ an ninh hệ thống bầu cử...(siêu liên kết bằng tiếng anh)

Hỏi: Luật quy định thế nào về bỏ phiếu đối với những người phạm tội đại hình?

Nếu một người nào đó bị kết tội đại hình ở Washington, thì quyền bỏ phiếu sẽ được phục hồi khi người đó đã mãn án phạt của mình và không bị quản chế (trong tù hay quản chế ở cộng đồng) bởi Bộ Cải Huấn (DOC). Khi quyền bỏ phiếu được phục hồi, người đó phải ghi danh bỏ phiếu trở lại thì mới được nhận lá phiếu. Nếu bị kết tội đại hình tại một tiểu bang khác hoặc tòa liên bang, thì quyền bỏ phiếu sẽ được phục hồi miễn là người đó hiện không phải ở tù vì tội đại hình đó.

Đọc thêm về phạm tội đại hình và quyền bỏ phiếu...

Hỏi: Có phải bây giờ đã quá trễ để ghi danh cho kỳ bầu cử này hay không?

Đăng ký trực tuyến và gửi qua đường bưu điện phải nhận được 8 ngày trước Ngày Bầu Cử. Đến tận nơi để đăng ký bầu cử trong giờ làm việc và bất cứ lúc nào trước 8 giờ tối vào Ngày Bầu Cử

Hỏi: Sách hướng dẫn cử tri có đăng trong mạng không? Có bản PDF để in ra không?

Có, Sách Hướng Dẫn Cử Tri có sẵn trong mạng bằng dạng PDF, Chỉ Bằng Chữ Không Có Hình, và Băng Ghi Âm. Quý vị cũng có thể xem Sách Hướng Dẫn Cử Tri bằng tiếng Tây Ban Nha, tiếng Hoa, hay tiếng Việt.

Hỏi: Có thể xin một lá phiếu thay thế không?

Có.  Liên lạc với phòng bầu cử quận của quý vị hầu tìm cách tốt nhất để quý vị nhận được lá phiếu thay thế. Lá phiếu thay thế có thể gởi bằng bưu điện hoặc bằng điện tử, có thể đến lấy tại phòng bầu cử, hay in ra từ trong mạng.

Hỏi: Những dịch vụ nào có sẵn cho cử tri khuyết tật?

Là một cử tri khuyết tật, quý vị có thể yêu cầu tiện nghi hợp lý hoặc hỗ trợ bỏ phiếu. Văn Phòng Tổng Trưởng Tiểu Bang cam kết đảm bảo phương tiện trợ giúp đặc biệt dành cho người khuyết tật ở những trung tâm bỏ phiếu, và quý vị có điều kiện được bỏ phiếu kín đáo và độc lập.

Sách hướng dẫn cử tri được thực hiện bằng hình thức dễ sử dụng có sẵn trong mạng. Nếu quý vị muốn ghi danh để nhận Sách Hướng Dẫn Cử Tri trong đĩa CD hay USB, xin liên lạc với số điện thoại trợ giúp cử tri (800) 448-4881 hoặc email cho [email protected].

Máy bỏ phiếu (AVU) có sẵn để sử dụng đến 8 giờ tối của Ngày Bầu Cử.

Đọc thêm về phương tiện bỏ phiếu dành cho người khuyết tật...

Hỏi: Làm thế nào để tìm thùng bỏ phiếu?

Vào VoteWA và chọn Select Drop Boxes and Voting Center Locations (Chọn Thùng Bỏ Phiếu và Địa Điểm Trung Tâm Bầu Cử). Sau đó quý vị có thể xem trong danh sách hay trong bản đồ các thùng bỏ phiếu và trung tâm bầu cử trong vùng quý vị.

Hỏi: Tôi có được tự chụp hình mình cầm lá phiếu đã bầu và đăng trong mạng xã hội không?

Tiểu bang Washington không trực tiếp cấm việc tự chụp hình cùng với lá phiếu.  Tuy nhiên, nếu xem lá phiếu của người khác cho mục đích bị luật cấm, thí dụ như để mua phiếu, thì là phạm pháp.

Hỏi: Làm thế nào để biết nếu có người tìm cách bỏ phiếu nhiều hơn một lần?

Mỗi cử tri có một hồ sơ duy nhất trong hệ thống dữ liệu ghi danh bỏ phiếu toàn tiểu bang (VoteWA). Khi Ban Bầu Cử nhận được một lá phiếu, chữ ký trong lá phiếu đó sẽ được so với hồ sơ ghi danh của cử tri và hồ sơ của cử tri đó sẽ được đánh dấu là đã gởi lại lá phiếu. Nếu cử tri đó tìm cách gởi thêm một lá phiếu nữa, thì hệ thống sẽ báo cho nhân viên bầu cử biết là người đó đã bầu một lá phiếu rồi.  Nhân viên bầu cử sẽ báo cáo thông tin đó với ủy ban kiểm phiếu, và hội đồng sẽ báo cáo với Công Tố Viên nếu có lệnh điều tra thêm.

Hỏi: Phiếu bầu thêm cho ứng cử viên không có tên trong lá phiếu của tôi có được tính không?

Tất cả mọi cử tri đều có quyền viết vào lá phiếu tên của ứng cử viên không có tên trong lá phiếu thay vì bầu cho người có tên in trong lá phiếu. Những lá phiếu này được kiểm và báo cáo chung trong nhóm lá phiếu bầu thêm cho ứng cử viên không có tên trong lá phiếu. Số lượng của nhóm này cho biết tổng số phiếu bầu thêm cho ứng cử viên không có tên trong lá phiếu. Những lá phiếu này được xem là phiếu bầu hợp lệ.

Tuy nhiên, phiếu bầu thêm cho ứng cử viên không có tên trong lá phiếu sẽ chỉ được kiểm bằng tay nếu tổng số phiếu bầu thêm cho ứng cử viên không có tên trong lá phiếu có thể đủ để làm thay đổi kết quả tranh cử. (RCW 29A.60.021)

Hỏi: Làm thế nào để biết kết quả của đêm bầu cử?

Quý vị có thể vào vote.wa.gov (siêu liên kết bằng tiếng anh)  để xem kết quả của Đêm Bầu Cử. Kết quả sẽ được niêm yết sau khi các thùng phiếu và trung tâm bỏ phiếu đóng cửa vào lúc 8 giờ tối. Dự kiến kết quả đầu tiên sẽ được công bố trong mạng vào khoảng 8 giờ 15 tối. Một vài quận khác sẽ tiếp tục kiểm lá phiếu sau 8 giờ tối và sau đó sẽ niêm yết kết quả mới trong Đêm Bầu Cử.

 

Hỏi: Kỳ bầu cử này chúng ta dự kiến số phiếu bầu sẽ như thế nào? Sẽ mất bao lâu mới có kết quả của đa số phiếu bầu?

Kết quả được các quận xác nhận 10 ngày sau kỳ Bầu Cử Đặc Biệt, 14 ngày sau kỳ Bầu Cử Sơ Bộ, hay 21 ngày sau kỳ Tổng Tuyển Cử. Tiểu Bang xác nhận kết quả Bầu Cử Sơ Bộ trễ nhất là 17 ngày sau kỳ Bầu Cử Sơ Bộ hay 30 ngày sau kỳ Tổng Tuyển Cử.

Hỏi: Tiểu bang chúng ta đã thực hiện những cải tiến và cải tổ bầu cử như thế nào kể từ kỳ bầu cử thống đốc năm 2004 đã cho thấy một số vấn đề cần phải cải thiện?

Kể từ năm 2004 đã có hơn 500 sự thay đổi về luật và quy tắc bầu cử đã được thực hiện. Những sự thay đổi này bao gồm:

 • Dụng cụ bầu cử bằng điện tử bắt buộc phải có khả năng kiểm lại bản giấy đã bầu của cử tri.
 • Phải xác nhận ID trước khi đếm phiếu bầu.
 • Máy kiểm phiếu được chứng nhận bởi phòng thử nghiệm độc lập được Ủy Ban Trợ Giúp Bầu Cử Hoa Kỳ chấp thuận trước khi sử dụng ở Tiểu Bang Washington.
 • Thanh tra viên quận phải liên lạc với cử tri nếu chữ ký trong lá phiếu của họ không giống với chữ ký ghi danh bỏ phiếu của cử tri đó.
 • Tổng Trưởng Tiểu Bang xác định và loại những cử tri hiện đang bị giám sát bởi Bộ Cải Huấn.
 • Các Thanh Tra Viên Quận phải tính tất cả những lá phiếu nhận được. Nếu kết quả không có mâu thuẫn thì phải trình cho ủy ban kiểm phiếu của quận khi kết quả bầu cử được xác nhận và công bố với công chúng. Nếu có mâu thuẫn, thì thanh tra viên quận phải có sự giải thích.
 • Nhân viên bầu cử bắt buộc phải được huấn luyện về xác minh chữ ký với Cảnh Sát Tuần Tra Tiểu Bang để so với chữ ký trong lá phiếu.
 • Phương tiện để người khuyết tật tự bỏ phiếu phải có sẵn 18 ngày trước kỳ bầu cử. Thanh tra viên quận phải so chữ ký của cử tri hoặc phải kiểm tra danh tánh trước khi cho cử tri sử dụng những máy này.
 • Việc kiểm tra ngẫu nhiên máy bỏ phiếu được thực hiện theo thỏa thuận song phương của quan sát viên các chính đảng hoặc tùy theo quyết định của thanh tra viên quận. Kết quả đếm phiếu bằng tay sẽ so với kết quả kiểm phiếu trong máy để kiểm chứng sự chính xác của máy.
 • Các thủ tục bầu cử của quận được duyệt xét bởi Tổng Trưởng Tiểu Bang. Thanh tra viên hay ủy ban kiểm phiếu của quận phải đưa ra quyết định để chấn chỉnh những vấn đề phát sinh trong quá trình duyệt xét. Tổng Trưởng Tiểu Bang phải xác minh rằng quyết định chấn chỉnh đã được thực hiện.
 • Tăng thêm nhiều hình phạt đối với những tội phạm liên quan đến bầu cử.