Cư dân Washington mới

Chào mừng đến Washington! Là một cư dân mới ở Tiểu Bang Washington, quí vị có thể đăng ký bầu cử trên mạng với Lá Phiếu của Tôi (VoteWA), bằng thư tíntrực tiếp, hoặc khi quí vị lấy giấy phép lái xe ở tiểu bang mới hoặc thẻ căn cước tại Bộ Cấp Phép.

Quí vị không có thể bầu phiếu ở nhiều tiểu bang. Hãy chắc chắn hủy bỏ bất kỳ đăng ký cử tri trước đó trước khi quí vị đăng ký ở Washington. Quí vị không phải tuyên bố chính trị đảng khi quí vị đăng ký hoặc bầu phiếu ở Washington. 

2 Ứng Cử Viên Sơ Bộ Hàng Đầu

Gần hết tất cả các tiểu bang khác trong nước tiến hành cuộc Bầu Cử Sơ Bộ. Trong những tiểu bang này, mục đích của Bầu Cử Sơ Bộ là để chọn một ứng cử viên cho mỗi đảng chính trị, là những người sẽ đại diện cho đảng trong cuộc Tổng Tuyển Cử.

2 Ứng Cử Viên Sơ Bộ Hàng Đầu của Washington, mục đích là để giảm số các ứng cử viên xuống còn hai người, bất kể đảng chính trị ưa thích của ứng cử viên. BIẾT THÊM>> 

Bầu phiếu bằng thư tín

Tiểu Bang Washington bầu phiếu bằng thư tín. Bầu cử bằng thư tín là một cách thay thế cho địa điểm bầu phiếu trực tiếp. Trước mỗi cuộc bầu cử, một lá phiếu được gửi đến mỗi cử tri có đủ điều kiện. BIẾT THÊM>>

Làm một cử tri có thông tin

Washington có nhiều cách để giúp các cử tri có nhiều thông tin về các dự luật và ứng cử viên:

• Sách Dành cho Cử Tri Tổng Tuyển Cử tiểu bang được gửi đến mỗi căn hộ ở Washington. Nếu quí vị cần Sách Dành cho Cử Tri Tổng Tuyển Cử trong hình dạng tiếp cận hoặc ngôn ngữ khác, hãy gọi 800) 448-4881 hoặc gửi thư điện tử [email protected].

• Để biết thông tin về dự luật và ứng cử viên riêng của mình trên mạng, hãy vào Lá Phiếu của Tôi (VoteWA).

• Cho tất cả các dự luật và ứng cử viên, ghé vào Hướng Dẫn Cử Tri trên mạng.

• Cho các tranh cử địa phương, ghé đến trang mạng bộ bầu cử quận của quí vị.