Cư trú theo mùa

Quí vị có thể bầu phiếu ở Tiểu Bang Washington ngay cả khi quí vị đang ở xa nhà trong một cuộc bầu cử.

Để chắc chắn quí vị nhận lá phiếu của mình, hãy cập nhật địa chỉ gửi thư trên mạng với Lá Phiếu của Tôi (VoteWA) hoặc bộ bầu cử quận của quí vị.

Mặc dù địa chỉ gửi thư của quí vị có thể ở bất kỳ nơi nào trên thế giới, địa chỉ cư trú của quí vị vẫn phải ở trong Tiểu Bang Washington.

Làm một cử tri có thông tin

Thông tin về các dự luật và ứng cử viên:

• Sách Dành Cho Cử Tri Tổng Tuyển Cử tiểu bang được gửi bằng thư tín đến mỗi căng hộ trong Washington. Nếu quí vị yêu cầu một Sách Dành Cho Cử Tri tiểu bang bản sao gửi bằng thư đến cho quí vị, hãy gọi (800) 448-4881 hoặc gửi thư điện tử đến [email protected].

• Để cá nhân hóa thông tin về các dự luật và ứng cử viên trên mạng, hãy vào Lá Phiếu của Tôi (VoteWA).

• Để biết tất cả các dự luật và ứng cử viên, ghé vào Hướng Dẫn Cử Tri trên mạng.

• Để biết các tranh cử địa phương, ghé đến trang mạng bộ bầu cử quận của quí vị.