Đại Cử Tri Đoàn

Thông Tin về Đại Cử Tri Đoàn từ Cơ Quan Quản Lý Hồ Sơ và Văn Khố Quốc Gia

Đại Cử Tri trong Cử Tri Đoàn năm 2024

Image
What is the Electoral College?

Đại Cử Tri Đoàn là một quy trình, không phải là địa điểm hay đoàn thể.

Mỗi ứng cử viên tranh cử Tổng Thống trong tiểu bang của quý vị sẽ chọn ra một nhóm người được gọi là các đại cử tri (còn được gọi là nhóm). Các đảng chính trị sẽ chọn ra đại cử tri thông qua hệ thống bỏ phiếu kín và tham dự đại hội, thường diễn ra vào mùa xuân của năm bầu cử tổng thống.

Bang Washington có 12 lá phiếu bầu của Đại Cử Tri Đoàn. Số lượng đại cử tri được phân bổ cho mỗi tiểu bang đến từ phái đoàn Quốc Hội của tiểu bang: một đại biểu đại diện cho mỗi dân biểu trong Hạ Viện Hoa Kỳ và một đại biểu đại diện cho mỗi thượng nghị sĩ trong Thượng Viện Hoa Kỳ. Tiểu Bang Washington có 10 dân biểu trong Hạ Viện Hoa Kỳ và hai Thượng Nghị Sĩ Hoa Kỳ.

Bốn mươi tám tiểu bang, bao gồm bang Washington, sử dụng nguyên tắc “người chiến thắng được tất cả”; ứng cử viên tổng thống nào nhận được nhiều phiếu bầu nhất trong tiểu bang của chúng ta sẽ có quyền nhận được tất cả các phiếu đại cử tri của Tiểu bang Washington.

Luật được thông qua năm 2019 quy định mỗi đại cử tri phải bỏ phiếu cho đảng và ứng cử viên tổng thống mà họ làm đại cử tri. Mỗi đại cử tri phải ký tên vào cam kết phục vụ và điền vào lá phiếu bầu tổng thống và phó tổng thống cho những người được đề cử của đảng đã chỉ định họ. Khi đại cử tri điền vào lá phiếu vi phạm cam kết nói trên hoặc để phiếu trống, đại cử tri đó sẽ được thay thế bằng đại cử tri dự phòng.

Quy Trình và Thủ Tục

Tổng cộng có 538 đại cử tri toàn quốc bỏ phiếu bầu Tổng Thống và Phó Tổng Thống Hoa Kỳ. Một ứng cử viên phải giành được 270 trong tổng số 538 phiếu đại cử tri để trở thành Tổng Thống. Nếu không ứng cử viên tổng thống nào nhận được đa số phiếu đại cử tri, Hạ Viện Hoa Kỳ sẽ chọn Tổng Thống và Thượng Viện Hoa Kỳ sẽ chọn Phó Tổng Thống.

Những thành viên soạn thảo Hiến Pháp thành lập Đại Cử Tri Đoàn như một sự dung hòa giữa việc bầu chọn Tổng Thống bởi Quốc Hội và việc bầu chọn Tổng Thống bởi phiếu phổ thông. Hiến Pháp Hoa Kỳ nêu rõ “… không Thượng Nghị Sĩ hoặc Dân Biểu, hay Người đảm nhận bất kỳ Chức Vụ được Ủy thác hoặc có Lợi Tức nào ở Hoa Kỳ, được bổ nhiệm làm Đại Cử Tri” (Hiến Pháp Hoa Kỳ Điều II, Phần 1).

Tổng Tuyển Cử – Ngày 5 tháng 11 năm 2024

Khi các cử tri của tiểu bang bỏ phiếu bầu Tổng Thống và Phó Tổng Thống trên lá phiếu phổ thông trong cuộc Tổng Tuyển Cử, nghĩa là họ đang chọn ra danh sách các đại cử tri sẽ đại diện cho tiểu bang trong Đại Cử Tri Đoàn. Những người được đề cử Tổng Thống và Phó Tổng Thống nhận được nhiều phiếu bầu nhất trong cuộc Tổng Tuyển Cử năm 2024 ở Bang Washington sẽ nhận được tất cả 12 phiếu đại cử tri của Washington và phiếu bầu tổng thống đó sẽ cử 12 đại cử tri đến Olympia vào ngày 17 tháng 12 để đưa ra phiếu bầu cho các ứng cử viên được đề cử.

Tiểu Bang Chứng Nhận – Ngày 5 tháng 12 năm 2024

Văn Phòng Tổng Thư Ký Tiểu Bang chứng nhận kết quả bầu cử không muộn hơn ngày 5 tháng 12 năm 2024.

Đại Cử Tri Đoàn – Ngày 17 tháng 12 năm 2024

Mỗi tiểu bang sẽ triệu tập cuộc họp các đại cử tri vào cùng một ngày và gửi phiếu bầu của họ đến Chủ Tịch Thượng Viện và Cơ Quan Quản Lý Hồ Sơ và Văn Khố Quốc Gia.

Xem truyền hình trực tiếp trên TVW.

Kiểm Phiếu Đại Cử Tri – Ngày 6 tháng 1 năm 2025

Quốc hội tổ chức họp trong một phiên họp chung để đếm số phiếu đại cử tri và công bố kết quả cuộc bỏ phiếu của Đại Cử Tri Đoàn.

Để biết thêm thông tin

Văn Phòng Đăng Ký Liên Bang và Cơ Quan Quản Lý Hồ Sơ và Văn Khố Quốc Gia quản lý Đại Cử Tri Đoàn. Quý vị có thể tìm hiểu thêm thông tin về Đại Cử Tri Đoàn trên trang web của họ: http://www.archives.gov/federal-register/electoral-college/