Bầu cử

Các ngày và thời hạn

Ngày 5 tháng 4
Bắt đầu giai đoạn bỏ phiếu 18 ngày (đến hết Ngày Bầu Cử). Lá phiếu được gửi qua thư bưu điện và Máy Bỏ phiếu dành cho Người khuyết tật (AVUs) có thể được sử dụng tại các trung tâm bầu cử.

Ngày 15 tháng 4
Đăng ký trực tuyến và gửi qua đường bưu điện phải nhận được 8 ngày trước Ngày Bầu Cử.

Ngày 23 tháng 4
Ngày cuối cùng để đăng ký bỏ phiếu hoặc cập nhật hồ sơ đăng ký ở Tiểu bang Washington (phải trực tiếp đến văn phòng).

Ngày 23 tháng 4
Bầu cử đặc biệt