Bầu cử

Các ngày và thời hạn

Ngày 20 tháng 10
Bắt đầu giai đoạn bỏ phiếu 18 ngày (đến hết Ngày Bầu Cử). Lá phiếu được gửi qua thư bưu điện và Máy Bỏ phiếu dành cho Người khuyết tật (AVUs) có thể được sử dụng tại các trung tâm bầu cử.

Ngày 30 tháng 10
Đăng ký trực tuyến và gửi qua đường bưu điện phải nhận được 8 ngày trước Ngày Bầu Cử.

Ngày 7 tháng 11
Ngày cuối cùng để đăng ký bỏ phiếu hoặc cập nhật hồ sơ đăng ký ở Tiểu bang Washington (phải trực tiếp đến văn phòng).

Ngày 7 tháng 11
Tổng Tuyển Cử