Cử Tri Đoàn

Đại Cử Tri Đoàn Năm 2020 sẽ được tổ chức vào lúc 12:00 trưa ngày 14 tháng 12 tại Olympia, Washington.

Để tuân thủ theo các biện pháp phòng ngừa an toàn COVID-19, chỉ những nhân viên được ủy quyền và những người tham gia mới được phép tham dự buổi lễ. Chương trình sẽ được phát sóng trực tiếp cho công chúng trên TVW.

Thông Tin về Đại Cử Tri Đoàn từ Cơ Quan Quản Lý Hồ Sơ và Văn Khố Quốc Gia

Image
What is the Electoral College?

Đại Cử Tri Đoàn là một quy trình, không phải là địa điểm hay đoàn thể

Mỗi ứng cử viên tranh cử Tổng Thống trong tiểu bang của quý vị sẽ chọn ra một nhóm người được gọi là các đại biểu cử tri (hay còn gọi là danh sách ứng cử viên để bầu cử). Các đảng chính trị sẽ chọn ra đại biểu cử tri thông qua hệ thống bỏ phiếu kín và tham dự đại hội, thường diễn ra vào mùa xuân của năm bầu cử tổng thống. 

Washington có 12 lá phiếu bầu của Đại Cử Tri Đoàn. Số lượng đại biểu cử tri được phân bổ cho mỗi tiểu bang đến từ đoàn đại biểu Quốc Hội của tiểu bang: một đại biểu đại diện cho mỗi dân biểu trong Viện Dân Biểu Hoa Kỳ và một đại biểu đại diện cho mỗi thượng nghị sĩ trong Thượng Viện Hoa Kỳ. Tiểu Bang Washington có 10 dân biểu trong Viện Dân Biểu Hoa Kỳ và hai dân biểu là Thượng Nghị Sĩ Hoa Kỳ.

Bốn mươi tám tiểu bang, bao gồm Washington, sử dụng nguyên tắc “được ăn cả, ngã về không”; ứng cử viên tổng thống nào nhận được nhiều phiếu bầu nhất trong tiểu bang của chúng tôi sẽ có quyền nhận được tất cả lá phiếu bầu của Washington. 

Luật được thông qua năm 2019 quy định mỗi đại biểu cử tri bỏ phiếu cho đảng và ứng cử viên tổng thống mà họ làm đại biểu cử tri. Mỗi đại biểu cử tri phải ký tên vào cam kết phục vụ và điền vào lá phiếu bầu tổng thống và phó tổng thống cho những người được đề cử của đảng đã chỉ định họ. Khi đại biểu cử tri điền vào lá phiếu vi phạm cam kết nói trên hoặc để phiếu trống, đại biểu cử tri đó sẽ được thay thế bằng đại biểu cử tri khác.

Quy Trình và Thủ Tục.

Tổng số năm trăm ba mươi tám đại biểu cử tri toàn quốc bỏ phiếu bầu Tổng Thống và Phó Tổng Thống Hoa Kỳ. Một ứng cử viên phải giành được 270 trong tổng số 538 lá phiếu bầu để trở thành Tổng Thống. Nếu không ứng cử viên tổng thống nào nhận được đa số lá phiếu bầu, Viện Dân Biểu Hoa Kỳ sẽ chọn Tổng Thống và Thượng Viện Hoa Kỳ sẽ chọn Phó Tổng Thống.

Những thành viên xây dựng khung Hiến Pháp thành lập Đại Cử Tri Đoàn như một sự dàn xếp giữa việc bầu chọn Tổng Thống bởi Quốc Hội và việc bầu chọn Tổng Thống bởi phiếu phổ thông. Hiến Pháp Hoa Kỳ nêu rõ “… không Thượng Nghị Sĩ hoặc Dân Biểu, hay Người nào đảm nhận Chức Vụ Có Lợi Tức ở Hoa Kỳ, được bổ nhiệm làm Đại Biểu Cử Tri” (Hiến Pháp Hoa Kỳ Điều II, Phần 1).

Tổng Tuyển Cử – Ngày 3 tháng 11 năm 2020

Khi các cử tri của tiểu bang bỏ phiếu bầu Tổng Thống và Phó Tổng Thống trên lá phiếu Tổng Tuyển Cử, nghĩa là họ đang chọn ra danh sách các đại biểu cử tri sẽ đại diện cho tiểu bang trong Đại Cử Tri Đoàn. Những người được đề cử Tổng Thống và Phó Tổng Thống nhận được nhiều phiếu bầu nhất trong cuộc Tổng Tuyển Cử Năm 2020 ở Washington sẽ nhận được tất cả 12 lá phiếu bầu của Washington và phiếu bầu tổng thống sẽ gửi 12 đại biểu cử tri đến Olympia vào ngày 14 tháng 12 để bỏ phiếu cho những người được đề cử.

Tiểu Bang Chứng Nhận – Ngày 3 tháng 12 năm 2020

Văn Phòng Tổng Thư Ký Tiểu Bang chứng nhận kết quả bầu cử không muộn hơn ngày 3 tháng 12 năm 2020.

Đại Cử Tri Đoàn – Ngày 14 tháng 12 năm 2020

Mỗi tiểu bang sẽ triệu tập cuộc họp các đại biểu cử tri vào cùng ngày và gửi phiếu bầu đến Chủ Tịch Thượng Viện và Cơ Quan Quản Lý Hồ Sơ và Văn Khố Quốc Gia.

Kiểm Phiếu Bầu Cử – Ngày 6 tháng 1 năm 2021

Quốc hội tổ chức họp trong một phiên họp chung để kiểm phiếu bầu cử và công bố kết quả bỏ phiếu của Đại Cử Tri Đoàn.

Để biết thêm thông tin.

Văn Phòng Đăng Ký Liên Bang và Cơ Quan Quản Lý Hồ Sơ và Văn Khố Quốc Gia quản lý Đại Cử Tri Đoàn. Quý vị có thể tìm hiểu thêm thông tin về Đại Cử Tri Đoàn trên trang web của họ: http://www.archives.gov/federal-register/electoral-college/