Phân Khu Bầu Cử mở cửa đối với dịch vụ nhận phiếu bên đường. Vui lòng gọi số (360) 902-4180 để được hỗ trợ, Thứ Hai – Thứ Sáu, từ 8 giờ sáng - 5 giờ chiều