Văn phòng Bầu Cử tạm thời đóng cửa cho đến khi có thông báo mới. Để nộp dự luật tiên khởi hoặc trưng cầu dân ý, xin quý vị vui lòng truy cập vào trang web của chúng tôi để biết thêm thông tin về việc đóng cửa.