Văn phòng Bầu Cử tạm thời đóng cửa cho đến khi có thông báo mới. Để nộp dự luật tiên khởi hoặc trưng cầu dân ý, xin quý vị vui lòng truy cập vào trang web của chúng tôi để biết thêm thông tin về việc đóng cửa.

Voter Eligibility Vietnamese

Cử tri và đủ điều kiện

Để đăng ký bỏ phiếu ở tiểu bang Washington, quý vị phải:

  • Là công dân Hoa Kỳ
  • Là cư dân hợp pháp ở tiểu bang Washington
  • Được ít nhất 18 tuổi vào ngày bầu cử
  • Không bị truất quyền bỏ phiếu theo lệnh của tòa án
  • Không bị Sở Cải huấn quản chế vì bị kết án phạm trọng tội ở Washington