Voter Eligibility Vietnamese

Cử tri và đủ điều kiện

Để đăng ký bỏ phiếu ở tiểu bang Washington, quý vị phải:

  • Là công dân Hoa Kỳ
  • Là cư dân hợp pháp ở tiểu bang Washington
  • Được ít nhất 18 tuổi vào ngày bầu cử
  • Không bị truất quyền bỏ phiếu theo lệnh của tòa án
  • Không bị Sở Cải huấn quản chế vì bị kết án phạm trọng tội ở Washington