Bộ phận Bầu cử mở cửa cho dịch vụ hỗ trợ bên đường. Xin vui lòng gọi số (360) 902-4180 để được hỗ trợ, Thứ Hai – Thứ Sáu, 8 giờ sáng - 5 giờ chiều. Không thể đăng ký cử tri trực tuyến từ ngày 2 tháng bảy đến 5 tháng bảy vì phải nâng cấp hệ thống. In biểu mẫu để đăng ý qua đường bưu điện.

Voter Eligibility Vietnamese

Cử tri và đủ điều kiện

Để đăng ký bỏ phiếu ở tiểu bang Washington, quý vị phải:

  • Là công dân Hoa Kỳ
  • Là cư dân hợp pháp ở tiểu bang Washington
  • Được ít nhất 18 tuổi vào ngày bầu cử
  • Không bị truất quyền bỏ phiếu theo lệnh của tòa án
  • Không bị Sở Cải huấn quản chế vì bị kết án phạm trọng tội ở Washington