Bộ phận Bầu cử mở cửa cho dịch vụ hỗ trợ bên đường. Xin vui lòng gọi số (360) 902-4180 để được hỗ trợ, Thứ Hai – Thứ Sáu, 8 giờ sáng - 5 giờ chiều

C? tri khuy?t t?t

Cử tri khuyết tật

Là một cử tri bị khuyến tật, quí vị có thể yêu cầu một tiện nghi hợp lý hoặc hổ trợ để bầu phiếu. Văn Phòng Tổng Thư Ký Tiểu Bang cam kết đảm bảo khả năng tiếp cận tại các trung tâm bầu phiếu, và là quí vị có cơ hội bầu phiếu trong sự kín đáo và độc lập.

 
Các trung tâm bầu phiếu phải đáp ứng với tất cả các yêu cầu của Luật Khuyến Tật dành cho Công Dân Hoa Kỳ (ADA). Xem danh sách kiểm tra ADA dành cho các trung tâm bầu phiếu để biết thêm chi tiết.
 
Để yêu cầu một tiện nghi hợp lý hoặc hổ trợ, liên lạc bộ bầu cử quận của quí vị.

Sách dành cho Cử Tri

Nếu quý vị cần một phiên bản của Sách Hướng Dẫn Cử Tri ở định dạng khác bằng tiếng tiếng Việt, vui lòng liên lạc với chúng tôi.

Máy bầu phiếu tiếp cận người khuyến tật

Máy bầu phiếu tiếp cận người khuyến tật (AVC) được có sẵn bắt đầu từ 18 ngày trước Ngày Bầu Cử, đến 8 giờ tối Ngày Bầu Cử. Để biết các ngày cụ thể mà máy tiếp cận bỏ phiếu có tại bộ bầu cử quận của quý vị, hãy xem Ngày và Thời Hạn cử tri.

AVU hiển thị lá phiếu của quí vị trên màn hình. Quí vị chọn các lựa chọn bằng cách chạm vào màn ảnh, sử dụng bàn quay lựa chọn, hoặc một công cụ. Quí vị có thể dùng tai nghe để nghe các văn bản và lời nhắc trên lá phiếu của quí vị. Hầu hết các máy cũng có thể được trang bị với công cụ hớp-và-thổi. 

Trợ giúp bầu phiếu

Người nào cũng có thể giúp quí vị bầu phiếu, ngoài trừ chủ hoặc người đại diện công toàn. Tại một trung tâm bầu phiếu, quí vị có thể yêu cầu hai người nhân viên bầu cử - một từ mỗi đảng chính trị - để giúp quí vị điền lá phiếu.

Một người mà có người giám hộ vẫn có thể được bầu phiếu và không nên bị từ chối bởi nhân viên bầu cử nơi trung tâm bầu phiếu. Giấy tờ giám hộ sẽ cho biết nếu một cá nhân được quyền bầu phiếu. Nếu có nghi ngờ về tình trạng bầu phiếu của một người nào đó, người đó nên được cấp một lá phiếu có điều kiện để bầu.

Lo Ngại về sự tiếp cận

Nếu quí vị đang lo ngại về sự tiếp cận của một trung tâm bầu phiếu, liên lạc bộ bầu cử quận của quí vị hoặc liên lạc Văn Phòng Bầu Cử của Tổng Thư Ký Tiểu Bang ở số (800) 448-4881.

Thêm thông tin dành cho cử tri bị khuyến tật

 

Khả năng tiếp cận trong quận của bạn

Other accessibility resources