Felons and Voting Rights Vietnamese

Phạm Trọng tội và quyền bỏ phiếu

Có hiệu lực từ ngày 1 tháng 1 năm 2022, nếu quý vị bị kết án do phạm trọng tội ở Bang Washington, ở tiểu bang khác, hoặc ở tòa án liên bang, thì quyền bỏ phiếu của quý vị sẽ tự động được phục hồi miễn là quý vị không đang chấp hành án tù vì tội đó.

Khi nào thì quyền bỏ phiếu được phục hồi

  • Nếu quý vị bị kết án tội đại hình ở tòa Tiểu Bang Washington, thì quyền bỏ phiếu của quý vị sẽ tự động được phục hồi khi quý vị không còn trong thẩm quyền của DOC (ở tù hay bị quản chế ở cộng đồng). Nếu quý vị có thắc mắc về tình trạng của mình muốn hỏi DOC, hãy gọi số (800) 430-9674.
  • Nếu quý vị bị kết án tội đại hình ở một tiểu bang khác hay ở tòa liên bang, thì quyền bỏ phiếu của quý vị sẽ tự động được phục hồi miễn là quý vị không đang ở tù vì tội đại hình đó.
  • Quý vị không bị mất quyền bỏ phiếu khi bị kết án tội tiểu hình hay bị kết án ở tòa thanh thiếu niên.
  • Quý vị không cần phải có giấy chứng nhận phóng thích (COD) để được phục hồi quyền bỏ phiếu.

Tiền phạt, tiền bồi hoàn, hay trách nhiệm tài chánh khác theo luật định (LFO)

Quý vị không bắt buộc phải trả hết tiền phạt, tiền bồi hoàn, hay trách nhiệm tài chánh khác theo luật định (LFO) trước khi quý vị ghi danh bỏ phiếu. Tuy nhiên, quyền bỏ phiếu của quý vị có thể bị hủy bỏ nếu tòa xử án quyết định rằng quý vị đã không tuân hành những điều khoản về trách nhiệm tài chánh theo luật định.

Trong Thẩm Quyền của Bộ Cải Huấn

Cập nhật: Nếu quý vị không biết chắc là quý vị có đang ở trong thẩm quyền của DOC vì bị kết tội đại hình ở Tiểu Bang Washington hay không, hãy gọi số (800) 430-9674.

Ghi Danh Bỏ Phiếu

Khi quyền bầu cử của quý vị được phục hồi, quý vị phải ghi danh bỏ phiếu nếu quý vị muốn bỏ phiếu. Nếu trước đây quý vị đã ghi danh bỏ phiếu, thì nay quý vị phải ghi danh lại. Quý vị có thể ghi danh trong mạng bằng cách vào VoteWA, in đơn ra và gởi lại, đích thân đến phòng bầu cử quận của quý vị hay yêu cầu gởi đơn ghi danh bỏ phiếu cho quý vị bằng bưu điện. Quý vị không cần phải có giấy chứng nhận phóng thích (COD) để được ghi danh bỏ phiếu.

Quý vị còn phải là công dân Hoa Kỳ, cư dân hợp pháp của Tiểu Bang Washington, từ 18 tuổi trở lên, không ở trong thẩm quyền của DOC, và không bị bất hợp lệ theo lệnh tòa. Xem trong trang Điều Kiện Hợp Lệ của Cử Tri, để biết thêm chi tiết.

Các Chi Tiết Bổ Túc