Future Voter Program - Vietnamese

Những Thắc Mắc Thông Thường về:

Nếu quý vị 16 hoặc 17 tuổi, quý vị có thể đăng ký làm Cử Tri Tương Lai và quý vị sẽ được tự động đăng ký bỏ phiếu khi quý vị đủ tiêu chuẩn. Một người 17 tuổi sẽ đủ18 tuổi trước cuộc Tổng tuyển cử tháng 11 có thể bỏ phiếu trong cuộc Bầu cử Sơ bộ (RCW 29A.08.170).
  • Ít nhất 16 tuổi
  • Công dân Hoa Kỳ
  • Cư dân Washington
Sử dụng bốn (4) số cuối của số an ninh xã hội của quý vị để đăng ký bằng cách sử dụng mẫu đơn giấy.
Nếu quý vị là Cử Tri Tương Lai, quý vị sẽ được tự động đăng ký bỏ phiếu khi quý vị bước sang tuổi 18, vì vậy quý vị sẽ có thể bỏ phiếu trong cuộc bầu cử và ký đơn thỉnh cầu sau ngày sinh nhật thứ 18 của quý vị!
Thời hạn để xử lý thư đăng ký gửi qua bưu điện hoặc trực tuyến của quý vị là tám (8) ngày trước cuộc bầu cử. Nếu sinh nhật của quý vị trong vòng tám (8) ngày trước cuộc bầu cử, quý vị sẽ cần phải đến văn phòng bầu cử quận để kiểm tra tình trạng đăng ký của quý vị và nhận được một lá phiếu.
  • Địa chỉ cư trú của quý vị quyết định nội dung lá phiếu. Chúng tôi có thể gửi lá phiếu qua đường bưu điện cho quý vị ở bất kỳ nơi đâu trên thế giới, nhưng địa chỉ cư trú của quý vị vẫn phải ở Washington. Quý vị không được bỏ phiếu hơn một nơi.
  • Luôn cập nhật địa chỉ gửi thư của quý vị. Nếu quý vị chuyển chỗ ở trong Washington, hãy gửi một mẫu đăng ký mới để cập nhật thông tin ghi danh của quý vị.
  • Ở nước ngoài — nộp đơn đăng ký mới với địa chỉ gửi thư mới nhất của quý vị và đánh dấu Tình Trạng Ở Nước Ngoài.
  • Tại trường đại học — nộp đơn đăng ký mới với địa chỉ gửi thư mới nhất cho nhà hoặc trường học của quý vị.
  • Quân sự — nộp đơn đăng ký mới với địa chỉ gửi thư mới nhất của quý vị và đánh dấu Tình Trạng Quân Sự.
Thông tin đăng ký Cử Tri Tương Lai được bảo vệ cho người nhỏ tuổi. Một khi quý vị bước sang tuổi 18, quý vị trở thành được đăng ký và thông tin đăng ký bỏ phiếu là công khai. Truy cập vào Những Câu Hỏi Thường Gặp về Bầu Cử để biết thêm thông tin.