Jump to Content

Các ngày và hạn chót

24 Tháng Ba
Hạn chót đăng ký cử tri, thay đổi địa chỉ và những cập nhật khác

4 Tháng Tư
Bắt đầu giai đoạn 18 ngày bầu cử (đến Ngày Bầu Cử). Lá phiếu đã được gửi và có máy tiếp cận bỏ phiếu tại các trung tâm bỏ phiếu.

14 Tháng Tư
Hạn chót cho lần đầu tiên đăng ký cử tri tiểu bang Washington (duy nhất trực tiếp)

22 Tháng Tư
Bầu cử đặc biệt

nhiều ngày »

Hồ Sơ Đăng Ký Cử Tri Có Hiệu Lực

3,898,730 vào (04/16/2014)

Bầu phiếu ở Washington


Thông tin liên lạc