Dates and Deadlines Vietnamese

Các Ngày và Thời Hạn

 

Bầu cử đặc biệt

Ngày 16 tháng 1 Hạn chót đăng ký cử tri, thay đổi địa chỉ và những cập nhật khác
Ngày 27 tháng 1 Bắt đầu giai đoạn 18 ngày bầu cử (đến Ngày Bầu Cử). Lá phiếu đã được gửi và có máy tiếp cận bỏ phiếu tại các trung tâm bỏ phiếu.
Ngày 6 tháng 2 Hạn chót cho lần đầu tiên đăng ký cử tri tiểu bang Washington (duy nhất trực tiếp)
Ngày 14 tháng 2 Bầu cử đặc biệt
 

Bầu cử đặc biệt

Ngày 27 tháng 3 Hạn chót đăng ký cử tri, thay đổi địa chỉ và những cập nhật khác
Ngày 7 tháng 4 Bắt đầu giai đoạn 18 ngày bầu cử (đến Ngày Bầu Cử). Lá phiếu đã được gửi và có máy tiếp cận bỏ phiếu tại các trung tâm bỏ phiếu.
Ngày 17 tháng 4 Hạn chót cho lần đầu tiên đăng ký cử tri tiểu bang Washington (duy nhất trực tiếp)
Ngày 25 tháng 4 Bầu cử đặc biệt

 

Sơ bộ

Ngày 3 tháng 7 Hạn chót đăng ký cử tri, thay đổi địa chỉ và những cập nhật khác
Ngày 14 tháng 7 Bắt đầu giai đoạn 18 ngày bầu cử (đến Ngày Bầu Cử). Lá phiếu đã được gửi và có máy tiếp cận bỏ phiếu tại các trung tâm bỏ phiếu.
Ngày 24 tháng 7 Hạn chót cho lần đầu tiên đăng ký cử tri tiểu bang Washington (duy nhất trực tiếp)
Ngày 1 tháng 8 Sơ bộ
 

Tổng Tuyển Cử

Ngày 9 tháng 10 Hạn chót đăng ký cử tri, thay đổi địa chỉ và những cập nhật khác  
Ngày 20 tháng 10 Bắt đầu giai đoạn 18 ngày bầu cử (đến Ngày Bầu Cử). Lá phiếu đã được gửi và có máy tiếp cận bỏ phiếu tại các trung tâm bỏ phiếu.  
Ngày 30 tháng 10 Hạn chót cho lần đầu tiên đăng ký cử tri tiểu bang Washington (duy nhất trực tiếp)  
Ngày 7 tháng 11 Tổng Tuyển Cử  
 
 

Nếu quý vị được đăng ký bỏ phiếu nhưng bỏ lỡ thời hạn cuối cùng để cập nhật địa chỉ của quý vị, quý vị vẫn có thể bỏ phiếu. Liên hệ bộ bầu cử quận của quý vị nơi mà quý vị đang đăng ký để yêu cầu một lá phiếu.

Đăng ký và cập nhật được trình sau thời hạn chót sẽ có hiệu lực cho cuộc bầu cử tiếp theo.