Dates and Deadlines Vietnamese

Các Ngày và Thời Hạn

 

Bầu cử đặc biệt

Ngày 14 tháng 1 Hạn chót đăng ký cử tri, thay đổi địa chỉ và những cập nhật khác
Ngày 25 tháng 1 Bắt đầu giai đoạn 18 ngày bầu cử (đến Ngày Bầu Cử). Lá phiếu đã được gửi và có máy tiếp cận bỏ phiếu tại các trung tâm bỏ phiếu.
Ngày 4 tháng 2 Hạn chót cho lần đầu tiên đăng ký cử tri tiểu bang Washington (duy nhất trực tiếp)
Ngày 12 tháng 2 Bầu cử đặc biệt
 

Bầu cử đặc biệt

Ngày 25 tháng 3 Hạn chót đăng ký cử tri, thay đổi địa chỉ và những cập nhật khác
Ngày 5 tháng 4 Bắt đầu giai đoạn 18 ngày bầu cử (đến Ngày Bầu Cử). Lá phiếu đã được gửi và có máy tiếp cận bỏ phiếu tại các trung tâm bỏ phiếu.
Ngày 15 tháng 4 Hạn chót cho lần đầu tiên đăng ký cử tri tiểu bang Washington (duy nhất trực tiếp)
Ngày 23 tháng 4 Bầu cử đặc biệt

 

Sơ bộ

Bắt đầu tháng Bảy 2019 Hạn chót Đăng ký Cử tri Mới 8 ngày trước Ngày Bầu cử: Để đăng ký qua thư hoặc trực tuyến, đơn đăng ký của quý vị phải được nhận không trễ hơn 8 ngày trước Ngày Bầu cử. Ngày Bầu cử: Đến trung tâm bỏ phiếu ở địa phương để đăng ký hoặc cập nhật địa chỉ của quý vị trực tiếp, không trễ hơn 8 giờ tối vào Ngày Bầu cử.
Ngày 6 tháng 8 Sơ bộ
 

Tổng Tuyển Cử

Bắt đầu tháng Bảy 2019 Hạn chót Đăng ký Cử tri Mới 8 ngày trước Ngày Bầu cử: Để đăng ký qua thư hoặc trực tuyến, đơn đăng ký của quý vị phải được nhận không trễ hơn 8 ngày trước Ngày Bầu cử. Ngày Bầu cử: Đến trung tâm bỏ phiếu ở địa phương để đăng ký hoặc cập nhật địa chỉ của quý vị trực tiếp, không trễ hơn 8 giờ tối vào Ngày Bầu cử.
Ngày 5 tháng 11 Tổng Tuyển Cử  
 
 

Nếu quý vị được đăng ký bỏ phiếu nhưng bỏ lỡ thời hạn cuối cùng để cập nhật địa chỉ của quý vị, quý vị vẫn có thể bỏ phiếu. Liên hệ bộ bầu cử quận của quý vị nơi mà quý vị đang đăng ký để yêu cầu một lá phiếu.

Đăng ký và cập nhật được trình sau thời hạn chót sẽ có hiệu lực cho cuộc bầu cử tiếp theo.